Banner สมาคม

 ช่วงปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕


งานเคารพพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา
สิริโสภาพัณณวดี
ณ ศาลาดุสิดาลัย ปี ๒๕๕๔

 2554-set1-01 

 

คณะกรรมการบริหารบริจาคสิ่งของ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

2554-set2-01

 

 พิธีมอบรางวัล โครงการ “สุขร่มเย็นทั่วหล้าด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มอบถุงยังชีพ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๔

   

ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการในงานรวมใจภักดิ์ รักษ์สยาม ปี ๒๕๕๕

5

  

สมาคมนิยมไทยร่วมกับภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยสยาม บริจาคสิ่งของ ณ มูลนิธิเด็ก  


การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและเพลงไทยสากล 


  

การแข่งขันโบวลิ่งการกุศลประจำปี ๒๕๕๕

img 1969